Địa chỉ: Thôn Chản- Lam Cốt
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Lam Cốt

Thôn Chản- Lam Cốt
c0lamcotty@bacgiang.edu.vn