1. Hiệu trưởng: Đ/c Dương Thị Thu Hương 

số điện thoại: 0983583108

Gmail: huongthuduongdh@gmail.com

2 Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lan Hương

SĐT: 01668718936

Gmail: nguyenthilanhuong1091@gmail.com

3. Phó hiệu trưởng: Phan thị Vân

SĐT: 0973659835

Gmail: havan6468@gmail.com